AVG - Privacy in het onderwijs

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Naast je een zo uitgebreid mogelijk aanbod op onze website te willen bieden, hechten wij veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe Europese wet ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat er binnen scholen zorgvuldig en transparant met de gegevens van cursisten, ouders en/of verzorgers moet worden omgegaan.


Verklaring

Accent Avondonderwijs maakt deel uit van CVO Accent (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs). Op Accent Avondonderwijs gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met de persoons­gegevens van onze cursisten en hun ouders/verzorgers. We nemen daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming in acht. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. In dit reglement staat beschreven hoe we dit doen en welke rechten cursisten, ouders en/of verzorgers hierbij hebben.


Welke persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangen wij van de cursist bij de inschrijving. Daarnaast registreren leraren en onderwijsondersteunend personeel gegevens over de cursist. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om cijfers, informatie in het belang van de begeleiding en de vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor een juiste en meer specifieke begeleiding. Denk hierbij aan medische gegevens en informatie over dyslexie of ADHD.

De persoonlijk gegevens, vorderingen, certificering, cijferlijsten en diploma's van de cursisten worden opgeslagen/bijgehouden in ons Cursist Volg Systeem (CVS). De accountant maakt voor haar jaarlijkse controle gebruik van deze gegevens. Dit systeem is beveiligd en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot medewerkers van de school. Zij raadplegen de gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Met elke leverancier die persoonsgegevens vanuit de school gebruikt (denk hierbij aan Trevvel groepsvervoer) is de afgelopen maanden een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de leverancier de gegevens van de cursist alleen mag gebruiken voor het bestemde doel, zodat oneigenlijk gebruik door de leverancier wordt voorkomen.


Rechten van cursisten en ouders/verzorgers

Iedere cursist heeft het wettelijk recht zijn/haar eigen gegevens in te zien. Indien je als ouder en/of verzorger ook inzage in de gegevens zou willen, moet je in het kader van de nieuwe privacy wetgeving hiertoe persoonlijk toestemming vragen. Wanneer de gegevens niet meer kloppen heb je het recht om deze door de school te laten corrigeren of te verwijderen. Indien je van mening bent dat de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, kun je als cursist, ouder en/of verzorger de school verzoeken die gegevens te verwijderen.

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met:


Klachten

Indien je een klacht hebt over de wijze van verwerking/vastlegging van persoonsgegevens door Accent Avondonderwijs, dan kun je daartegen bezwaar maken bij:

  • CVO Accent Rotterdam
    Functionaris gegevensbescherming Mr. M.L.F.N Somers,
    fg@cvo.nl

Protocol beveiligingsincidenten en datalekken

In het protocol beveiligingsincidenten en datalekken staat beschreven welke stappen ondernomen moeten worden bij een (vermoedelijk) datalek.


Cookies

Accent Avondonderwijs gebruikt alleen functionele en social media cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Meer informatie